Redirect
T: 0181 - 470 428   |   E: info@jenka.nl
  • Jenka Bedrijfsmakelaardij Brielle

Inspecties

Hoe belangrijk is het, dat wanneer je besluit om een bedrijfspand aan te kopen of in sommige gevallen te huren, dat je achteraf niet voor verrassingen komt te staan. Naast een noodzakelijk taxatierapport adviseren wij dan ook om bij bestaande of gedateerde bouw een bouwkundig rapport te laten opstellen. Je weet direct of het pand voldoet aan de gewenste NENnormen, de brandveiligheid en eisen van de wet en regelgeving.

Bij het aanhuren van een object kan het nuttig zijn om een nulmeting te laten uitvoeren aan opstal, installaties en terreinen. Bij beëindiging van de huurovereenkomst zullen er geen discussies zijn, over bij de aanhuur opgemerkte condities.

De basis van goed beheer en onderhoud is een opname of inspectie. Nadat er een opname of inspectie heeft plaatsgevonden, kunnen de gegevens worden uitgewerkt naar een meer jaren plan (met begroting), jaarplan,  haalbaarheidsstudie, plan van eisen/ aanpak of bestek/projectplan.

Niemand zit te wachten op brand, storm of waterschade, maar als het u overkomt is het van belang dat de  herstelkosten van de opstallen, installaties en terreinen goed in beeld worden gebracht. De heer Alfonso Verkerk van Castilloadvies is onafhankelijk en legt alles keurig vast in een uitgebreid rapport, onderbouwd met foto’s. Onderstaand een overzicht van zijn diensten, of bezoek zijn website www.castilloadvies.nl


Diensten

Inspectie Bouw en Installaties conform de Nationale Hypotheek Garantie
Bij de aanvraag voor Nationale Hypotheek Garantie moet in een aantal gevallen een bouwkundig rapport worden opgemaakt. In het rapport zijn de bouwtechnische belangrijke bouwdelen aangegeven in een checklist. Deze bouwdelen worden in ieder geval geïnspecteerd, omdat gebreken aan deze onderdelen kostbaar kunnen zijn. Aan de hand van de checklist word per bouwdeel aangegeven welke kosten gerekend moet worden om de gebreken op te heffen. Grote kostenposten die zich in andere bouwdelen voordoen, moeten worden verantwoord onder “diverse”, evenals gebreken aan niet nader benoemde bouwdelen die van invloed zijn op de veiligheid, gezondheid en gebruik.

Inspectie conditiemeting volgens de NEN2767 Bouw, Elektra en Werktuigbouw
De NEN2767 conditiemeting schept uniformiteit in de conditiescores per bouw- en installatiedeel door een waarde die de degradatie uitdrukt. Deze waarde is een combinatie van de ernst, omvang en intensiteit van een gebrek. De conditiemeting vindt plaats op basis van het kwalificeren en kwantificeren van gebreken aan bouw en installatiedelen. De conditiewaarden met bijbehorende gebreken leiden, in relatie tot het gewenste onderhoudsniveau, tot een planning van de onderhoudsmaatregelen de (meerjaren)begroting en een kapitalisatie overzicht. De methodiek beoogt een registratie van visueel te constateren gebreken. Het doel is niet direct het achterhalen van de oorzaak van deze gebreken.

Inspectie BOEI Bouw, Elektra en Werktuigbouw
De BOEI inspectie is door de Rijksgebouwendienst ontwikkeld en komt nauw overeen met de NEN2767 methodiek, toegevoegd met een inspectie Brandveiligheid, Energie en Inzicht op het voldoen aan wet en regelgeving. Met deze inspectiegegevens kunnen er onderhoudsmaatregelen en een meerjaren plan met begroting worden opgesteld.

Inspectie Quickscan gebouw en installaties
Het doel van een quickscan is het in korte tijd nazien of dat er mogelijk (ernstige) gebreken aanwezig zijn. In een kort verslag-, rapportage met foto’s worden alleen de gebreken weer gegeven. De quickscan kan inzage geven of dat de onderhoudspartij zijn afspraken na komt.

Inspectie Nulmeting met foto en/of videoverslag
Bij het aangaan van een vastgoed huur contract is het van belang om de huidige staat van het object met installaties vast te leggen, dit voorkomt achteraf de discussie over de hoe men het object aan de eigenaar dient over te dragen. Vinden er naast gelegen of binnen het object gelegen risico volle werkzaamheden plaats dan is het verstandig om voorafgaand aan deze werkzaamheden een impressie van de huidige staat op te maken.

Inspectie Brandscan conform de NEN6059
De NEN6059 brandscan/ conditiemeting is gebaseerd op de NEN2767. Het doel is om de nulmeting overal op uniforme wijze uit te voeren en de samenhang met de conditiemeting te verankeren. Dit doel wordt bereikt door een procesgerichte beschrijving van opeenvolgende taken die moeten worden verholpen en door beide instrumenten op te bouwen vanuit elementen en ruimten, en draagt bij aan een beter inzicht in en bewustwording van wet en regelgeving op het gebied van brandveiligheid.

Inspectie Brand, storm of waterschade
Op het moment dat zich bij een getroffene een schade voordoet, moet deze waarschijnlijk ook worden vergoed. De herstelkosten van het opstal en installaties brengen wij in beeld en bemiddelen voor de getroffene. Ook kunnen wij in opdracht van de verzekering de te nemen maatregelen ter voorkoming en beperking van verdere schade in goed overleg coördineren.

Oppervlakten eenduidig en objectief meten en tekenen volgens de NEN2580
De oppervlakten worden bepaald volgens de methoden die staan voorgeschreven in de NEN2580. De soorten oppervlakten zoals vermeld in een meetrapport zijn vaak het bruto vloeroppervlak (BVO), het netto vloeroppervlak (NVO), het gebruiksoppervlakte (GO) en het verhuurbaar vloeroppervlak (VVO). Om een meetstaat of certificaat te kunnen maken zal er natuurlijk eerst gemeten moeten worden. Dit meten kan middels bestaande plattegrond of digitale tekeningen.

Advies
Nadat er een opname of inspectie heeft plaats gevonden kan men een advies onderbouwen, monitoren, beschrijven en aansturen. Dit kan in de vorm van een Jaarplan, Meerjaren plan, Plan Van Aanpak, haalbaarheidsstudie of een bestek/projectplan.

Projectbegeleiding
Nadat het advies of projectplan duidelijk is gedefinieerd en de risico’s duidelijk zijn vastgelegd kan er met de aanbesteding worden begonnen. Na ontvangst van alle inschrijvingen worden de offertes op volledigheid gecontroleerd en in afgewogen. Wij brengen aan de opdrachtgever een gunningsadvies uit gebaseerd op de basis criteria O.A: PVA, projectplanning, aangedragen mogelijke verbeteringen, RI&A, duurzame oplossingen, prijs oftewel EMVI. Tijdens het project kunnen we de toezicht en directievoering verzorgen dit in samenhang met de oplevering en de overdracht aan de opdrachtgever.

Direct afspraak maken