Redirect
T: 0181 - 470 428   |   E: info@jenka.nl
 • Jenka Bedrijfsmakelaardij Brielle

Opdracht

 1. Opdrachten worden eerst door JENKA schriftelijk bevestigd, na overeenstemming over de opdracht zijn deze bindend.
 2. Schriftelijke opdrachten treden direct in werking na ontvangst van een voorschotnota ter grootte van minimaal € 500,- als zijnde kantoor- administratie en promotiekosten.
 3. De door de opdrachtgever na het verstrekken van een opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, nadere instructies en andere mededelingen met betrekking tot de opdracht, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk of per e-mailbericht aan JENKA ter kennis zijn gebracht.
 4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarbij bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 5. Indien de opdrachtgever niet binnen twee dagen na verzending van de opdrachtbevestiging zijn bezwaren aan JENKA kenbaar heeft gemaakt, wordt de opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
 6. Opdrachten worden aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Opdrachten eindigen door vervulling door JENKA, intrekking door de opdrachtgever of teruggave van de opdracht door JENKA.
 8. Intrekking of teruggave van de opdracht dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
 9. Ingeval sprake is van teruggave van de opdracht, hetgeen alleen op grond van gewichtige redenen kan geschieden, is JENKA gerechtigd alle kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen en vervalt ook de eerder betaalde borg a € 500,- aan JENKA. 
 10. Gewichtige redenen kunnen zijn: verstoring van de relatie tussen opdrachtgever en JENKA of belangenverstrengeling.


Direct afspraak maken